၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားက႑ (၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအထိ)

Posted by MOEP (1)

စဥ္
စက္ရံုမ်ား
အေရ
အတြက္
စက္တပ္ဆင္အား
(မဂၢါ၀ပ္)
တစ္ႏွစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည့္
ကီလို၀ပနာရီသန္းေပါင္း
လက္ရွိဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား
၃၁
၂၄၅၃.၄
၁၅၀၃၇.၅
တည္ေဆာက္ဆဲ စီမံကိန္းမ်ားမွ
ျဖစ္ေပၚလာမည့္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား     
၆၁
၄၁၁၁၃.၅
၂၀၈၇၅၃.၃၃
ဆက္လက္တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္း
မ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဓာတ္အားေပး
စက္ရံုမ်ား
၃၀၅.၀၀
၁၅၉၉

စုစုေပါင္း
၉၄
၄၃၈၇၁.၉၀
၂၂၅၃၈၉.၈၃

*(၁၉.၇.၂၀၁၀)ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးရွင္ ေမာင္ေတြးတက္၏ "ေနာင္ အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရမည့္ အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား" ေဆာင္းပါးမွျဖစ္ပါသည္။

Print this post
Next previous home