အနီးစပ္ဆံုးႏွင့္ အျမန္ဆံုးၿပီးစီးသြားႏုိင္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား

Posted by MOEP (1)

စဥ္
စီမံကိန္းအမည္
စက္တပ္ဆင္အား
(မဂၢါ၀ပ္)
ၿပီးစီးမည့္ခုႏွစ္
ရဲရြာစီမံကိန္း
၇၉၀
၂၀၁၀
ေရႊက်င္စီမံကိန္း
၇၅
၂၀၁၀
ခ်ီေဖြငယ္္စီမံကိန္း
၉၉
၂၀၁၁
ကြန္းေခ်ာင္းစီမံကိန္း
၆၀
၂၀၁၁
ျဖဴးေခ်ာင္း္စီမံကိန္း
၄၀
၂၀၁၁
နန္ခ်ိဳစီမံကိန္း
၄၀
၂၀၁၁
တာပိန္(၁)စီမံကိန္း
၂၄၀
၂၀၁၁
အထက္ေပါင္းေလာင္းစီမံကိန္း
၁၄၀
၂၀၁၂
ေသာက္ေရခပ္(၂)စီမံကိန္း
၁၂၀
၂၀၁၂
၁၀
ဘီလူးေခ်ာင္း(၃)စီမံကိန္း
၅၂
၂၀၁၂

စုစုေပါင္း
၁၆၅၆


*(၁၉.၇.၂၀၁၀)ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးရွင္ ေမာင္ေတြးတက္၏ "ေနာင္ အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရမည့္ အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား" ေဆာင္းပါးမွျဖစ္ပါသည္။

Print this post
Next previous home