တာပိန္(၂)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

Posted by MOEP (1)


(ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၂၇)

* အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ Datang Yunan United Hydropower Developing Co., Ltd တို႔ တာပိန္(၂)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ (၂၅)ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

* အဆုိပါအခမ္းအနားသို႔ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ Datang Yunan United Hydropower Developing Co., Ltd မွ President, Mr. Wu Jing ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ အစီအစဥ္အရ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက ႏႈတ္ခႊန္းဆက္စကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ Datang Yunan United Hydropower Developing Co., Ltd မွ President, Mr. Wu Jing က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားသည္။

* ယင္းေနာက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ Datang Yunan United Hydropower Developing Co., Ltd မွ President တို႔က ႏွစ္ဖက္နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္ ေရးထိုးၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကသည္။

* ယင္းေန႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ ေရးထိုးေသာ တာပိန္(၂)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွာ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၁၆၀ ရွိမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Print this post
Next previous home