အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲႏွင့္ ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

Posted by MOEP (1)

(ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

  • အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၏ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲႏွင့္ ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္ ၁၅ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန႐ုံး မ်က္ႏွာစာ ႐ုံးပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆည္မ်ား၌က်င္းပရာ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
  • ေရွးဦးစြာ ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားက သတ္မွတ္ေနရာတို႔၌ အထိမ္းအမွတ္ ကံ့ေကာ္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေပးၾကသည္။
  • ထို႔ေနာက္၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား စုေပါင္းသစ္ပင္ စိုက္ပ်ဳိးေနမႈကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ အားေပးၾကသည္။
  • ယေန႔ က်င္းပသည့္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲတြင္ ကံ့ေကာ္၊ ခေရ၊ စိန္ပန္း၊ သရက္၊ ပိႏဲၷ၊ ပိေတာက္၊ ေရတမာ၊ မေဟာ္ဂနီ၊ အုန္း အစရွိသည့္ အရိပ္ရပင္၊ ႏွစ္ရွည္ပင္ႏွင့္ စားပင္၊ သီးပင္ေပါင္း ၃၁၅၀ ကို စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။
  • ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပိေတာက္ေျမာင္တမံ(၃) အနီး၌ က်င္းပေသာ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ပိေတာက္ေျမာင္တမံ(၃)အတြင္းသို႔ ငါးျမစ္ခ်င္း သားေပါက္ ၂၀၀၀၀၊ ငါးခံုးမသားေပါက္ ၂၀၀၀၀ႏွင့္ ငါးၾကင္းေရႊ၀ါသားေပါက္ ၁၆၀၀၀ စုစုေပါင္း ငါးသားေပါက္ေကာင္ေရ ၅၆၀၀၀ ကိုမ်ဳိးစိုက္ထည့္ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Print this post
Next previous home