ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

Posted by MOEP (1)

(ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၀၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

* အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းသည္ ေမ ၉ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေ႐ွ႕ေတာင္ဘက္ ၃၁ မုိင္ခန္႔အကြာ ရဲ-ယမန္းရြာအနီးရိွ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္  စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရိွၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း တမံယာဘက္ကမ္း ႐ႈရပ္မွေန၍ Spillway လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ Switchyard Protection Wall လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ပင္မတမံေပၚသို႔ ေရာက္ရိွၿပီး တမံအတြင္း ေရ၀င္ေရာက္ေနမႈႏွင့္ ေရသိုေလွာင္ထားရိွမႈ အေျခအေနတို႔ကို လည္းေကာင္း Tailrace Channel & Training Wall လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ျမစ္အထက္ပိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတို႔ကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

* ထို႔ေနာက္ တမံ၀ဲဘက္ကမ္းမွေန၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ပင္မတမံ တည္ေဆာက္ ၿပီးစီးမႈ၊ ဖိအားျမႇင့္သံမဏိပိုက္လိုင္း တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု Decoration လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

* ယင္းေနာက္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအတြင္း Unit No. (1), Machine Bay လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ Unit No.(2), Unit No. (3), Unit No. (4) တို႔အား စက္မႈလွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ဆက္လက္၍ အမွတ္(၁)စက္မွ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုအတြင္း Decoration Workမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊Tailrace Channel မွ ေရထုတ္လႊတ္မႈ အေျခအေန တို႔ကို လည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Print this post
Next previous home