အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ ဧည့္အဖြဲ႔ေတြ႔ဆံု

Posted by MOEP (1)

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆၂၀၀၉ ခုနွစ္)

* အမွတ္(၁) လ်ွပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံ China National Electronic Import & Export Corporation (CEIEC) မွ Mr. Cong Ya Dong ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ယမန္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမသို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Print this post
Next previous home