သဘာ၀ ပိုဇိုလန္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံု ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

Posted by MOEP (1)


(ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃)

* အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပုပၸါးၿမိဳ႕မွ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာ ငါးရန္႔ကုန္း ရြာအနီးရွိ သဘာ၀ ပိုဇိုလန္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး စက္႐ံုရွင္းလင္းေဆာင္၌ ၀န္ႀကီးအား စက္႐ံုမွဴး ဦးၾကည္ထြန္းက တစ္ေန႔လွ်င္ တန္ ၅၀၀ က် သဘာ၀ ပိုဇိုလန္စက္႐ံုသစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ ႏွင့္ Performance Test စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္ၾကမ္းရရွိမႈ၊ သိုေလွာင္စုေဆာင္းထားရွိမႈႏွင့္ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၀န္ႀကီးက လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းမွာၾကား သည္။

* ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီးသည္ စက္႐ံုသစ္အတြင္း၌ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ Performance Test စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ေနမႈ၊ Ball Mail မ်ား လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္ေနမႈႏွင့္ စက္တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီးတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား စက္မ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေမာင္းႏွင္ေရး မွာၾကားသည္။

* ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ကုန္ေခ်ာမ်ား ထည့္သိုေနမႈ၊ ကုန္ေခ်ာမ်ားကို ထုတ္ပိုးခြံမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ထုတ္ပိုးထားရွိမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး စက္႐ံုမွဴးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား စက္စြမ္းျပည့္ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေရး၊ အရည္အေသြးမ်ား စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေရး၊ အေလ အလြင့္နည္းပါးေရး၊ စက္႐ံုပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးတို႔ကို မွာၾကားကာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Print this post
Next previous home