၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ China Guodian Corporation မွ Vice President ႏွင့္ အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆံု

Posted by MOEP (1)

(ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၉၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)


  • အမွတ္ (၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းအား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ China Guodian Corporationမွ Vice President Mr. Gao Songႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္႐ိွ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး ၾကသည္။
  • ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ Guodian Yunnan Power Co., Ltd. မွ General Manager, Mr. Li Hongyuan? Tun Thwin Mining Co., Ltd. ဥကၠ႒ ဦးသိန္းထြန္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Print this post
Next previous home