အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏုိင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား သေဘာတူညီမႈ စာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

Posted by MOEP (1)

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

  • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ Hanergy Holding Group Limited (Hanergy)Goldwater Resources Limited (GRL) တို႔ အထက္သံလြင္(ကြမ္းလံု) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သေဘာတူညီမႈ စာခြၽန္လႊာ (Memorandum of Agreement) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။
  • အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္လွထြန္း၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးေအးေမာင္၊ ဒုတိယ၀န္ ႀကီးမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Ye DaboEconomic and CommercialCounsellor Mr. Jin HonggenHanergy Holding GroupLimited (Hanergy) မွ Board Chairman & CEO Mr. Li Hejun ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ Goldwater Resources Limited (GRL)မွ Director Mr.Chua Chay Jin ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
  • ေရွးဦးစြာ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းက အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။
  • ဆက္လက္၍ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ Hanergy Holding GroupLimited (Hanergy) မွ Board Chairman & CEO Mr. Li Hejun က လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားသည္။
  • ထို႔ေနာက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးႀကီးစိုးႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ Hanergy Holding GroupLimited (Hanergy) မွ Board Chairman& CEO Mr. Li Hejun တို႔သည္ သေဘာတူညီမႈ စာခြၽန္လႊာမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Print this post
Next previous home