၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈ စမ္းသပ္ လည္ပတ္မည္ဟု သိရ

Posted by MOEP (1)

*   ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္လွ်ပ္စစ္တာဘိုင္ကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ရက္ေန႔၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ စတင္လည္ပတ္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ေပးေ၀ေရးစီမံကိန္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးေ၀ႏုိင္ရန္ စက္တပ္ဆင္အား ၁၈၀ မဂၢါ၀ပ္ေက်ာ္ထြက္ရွိႏိုင္သည့္ လွ်ပ္စစ္တာဘိုင္ ေလးလံုးတပ္ဆင္ထားရာ ယင္းတို႔အနက္ ပထမဆံုးတာဘိုင္ တစ္လံုး စတင္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ လွ်ပ္စစ္တာဘိုင္ ေလးလံုးလည္ပတ္ႏုိင္ပါက စက္တပ္ဆင္အား ၇၉၀ မဂၢါ၀ပ္ထြက္ရွိမည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္တာဘိုင္ေလးလံုးအျပည့္အ၀ လည္ပတ္ႏုိင္မည့္ အခ်ိန္ကို ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ ေမလတြင္ မွန္းဆထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအျပင္ ၂၀၁၀ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ပထမဆံုးတာဘိုင္ လည္ပတ္ခ်ိန္၌ ရရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၈၀ မဂၢါ၀ပ္ေက်ာ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေပးပို႔သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္မွာ ၅၀၀ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အား ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေမလတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အျပည့္အ၀ေပးေ၀ႏုိင္ေရးအတြက္ ဧရာ၀တီတုိင္းရွိ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွ ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္းသစ္တစ္ခုကုိ အလ်င္အျမန္ တပ္ဆင္လ်က္ရွိရာအဆိုပါ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမွ ဓာတ္ေငြ႔ကုဗေပ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းပမာဏသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည့္ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္လည္ပတ္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေလး႐ံုကို လည္ပတ္ႏိုင္သည့္ပမာဏရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ အဆိုပါ စက္႐ံုေလး႐ံုႏွစ္ဆယ့္ ေလးနာရီ လည္ပတ္ႏုိင္ပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီ အျပည့္အ၀ ရရွိလာႏိုင္မည္ဟုလည္း သတင္းရရွိပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ၂၄ နာရီလွ်ပ္စစ္မီးေပးေ၀ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္အဆိုပါ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းကိုလာမည့္ ၂၀၁၀ ဧၿပီလတြင္ၿပီးစီးႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၿပီး ေမလတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး စတင္ ေပးေ၀ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႔ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

http://www.khitlunge.net.mm/news/news_detail.aspx?info_id=17913


Print this post
Next previous home