ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရွင္းလင္း

Posted by MOEP (1)

(ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၁)

* အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေ၀းကို ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းႏွင့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းတို႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အမွာစကားေျပာၾကား
* အစည္းအေ၀းတြင္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းက အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး တည္ေဆာက္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက ္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားမွ စက္႐ံုမွဴးမ်ားက ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ စက္စြမ္းအားျပည့္ ထုတ္လုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

အေကာင္အထည္ေဖာ္
* ထိုသို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းၾကည္၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္သာႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံေရးဦးစီးဌာန ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းျမင့္တို႔က ျဖည့္စြက္ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မွာၾကားၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အစည္းအေ၀းကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Print this post
Next previous home