၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္႐ွုစစ္ေဆးမွာၾကား

Posted by MOEP (1)

(ေနျပည္ေတာ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃)

* အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းအား ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ရွင္းလင္းေဆာင္၌ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္က စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးရွိ လုပ္ငန္းပိုင္းမ်ားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရွိမႈအေျခအေန၊ စီမံကိန္းရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္ပစၥည္းမ်ား ေရာက္ရွိမႈႏွင့္ က်န္ရွိမႈ အေျခအေနတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

* ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအတိုင္း လုပ္ငန္း တစ္ခုခ်င္း ၿပီးစီးရန္ ေန႔ေရာညပါ အဆိုင္းလိုက္ခြဲ၍ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္သံုး ပစၥည္းမ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးေရး၊ စက္ပစၥည္းမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ေရာက္ရွိေရး၊ အေလအလြင့္ နည္းပါးေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးတို႔ကို မွာၾကားသည္။

တပ္ဆင္ေန
* ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ႐ႈရပ္မွ ပင္မ (R.C.C) တမံ၏ ေနာက္ဆံုး သြန္းေလာင္းရန္ က်န္ရွိေသာ Stage-13 ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ ေနမႈ၊ ပင္မေရပိုလႊဲ ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းေနမႈ၊ ေရယူအေဆာက္အအံု ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံု (Lower Bend) တပ္ဆင္ေနမႈ၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းခြင္၌ Machine Bay Unit (1),(2),(3),(4) မ်ားအား ေအာက္ေျခစက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေနမႈ၊ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္း ေနမႈႏွင့္ Bottom Outlet Gate Chamber မ်ား တပ္ဆင္ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။

ၿပီးစီးမႈ
* ယခုအခါ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ ပင္မ (R.C.C)တမံ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (Power House) ၿမိဳ႕ျပလုပ္ငန္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပင္မ ေရပိုလႊဲ (Spillway)တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေရယူအေဆာက္အအံု (Power Intake) တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။

အႀကီးစားစီမံကိန္း
* ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ကုန္က်မည့္ အႀကီးစား စီမံကိန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္း ကုန္က်စရိတ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ပါ၀င္ကာ ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း။

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္
* ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုတိုးတက္ သံုးစြဲႏိုင္ေရး အတြက္ အႀကီးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္လ်က္ရွိရာ ယခု ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၿပီးစီးပါက စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၇၉၀ မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီ သန္းေပါင္း ၃၅၅၀ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။


Print this post
Next previous home