ကင္းတား ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Kinda Hydropower Station)

Posted by MOEP (1)

ကင္းတား ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု
* ကင္းတား ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ မႏၱေလးတိုင္း၊ ၿမစ္သားျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၁၉၈၁ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ဲျပီး၊ (၄-၁၂-၁၉၈၅)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၆၂၀.၁)သန္းနွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ (DM) (၁၂၇.၆) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တတ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၅၆) မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၁၆၅) ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။


Print this post
Next previous home