ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (တီက်စ္)

Posted by MOEP (1)

ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (တီက်စ္)

* ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (တီက်စ္)သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္ေလာင္းျမိဳ႔နယ္ ေနာင္တရားျမိဳ႔နယ္ခြဲ ျပင္သာရြာအနီးတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး၊ (၁၂.၄၂၀၀၅)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၁၅၁၁၅.၁၈) သန္း နွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ(အေမရိကန္ ေဒၚလာ) (၄၂.၉၃၆) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တတ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၁၂၀)မ၀ၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၉၆၀)ခန္႔ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိပါသည္။


Print this post
Next previous home