ဘီလူးေခ်ာင္း(၁) ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Baluchaung(1) Hydropower Station)

Posted by MOEP (1)

ဘီလူးေခ်ာင္း(၁) ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

* ဘီလူးေခ်ာင္း(၁) ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၁၉၈၇ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ဲျပီး (၉-၈-၁၉၉၂)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၆၃၁.၆၆)သန္းနွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ (ယန္း) (၁၅၁၇၃) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တတ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၂၈) မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၂၀၀) ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။

Print this post
Next previous home